Tải về miễn phí

 

BẢNG KHÁI QUÁT HAI ĐẠO CHỦ YẾU TRONG PHẬT BỒ ĐỀ

佛菩提二主要道次第概要表

(Hai đạo tiến tu song hành, ngoài ra không có Phật pháp)

52 Stages
PDF – 364.4 KB