วัถุประสงค์ของสมาคม

(True Enlightenment Practitioners Association – TEPA)

พุทธสมาคมร่วมบำเพ็ญสัมมาโพธิญาณคือองค์การที่ประกอบด้วยคณะสงฆ์โพธิสัตว์มหายานและเหล่านักเรียนธรรมะทั้งหลายที่มีท่านธรรมจารย์เซียวผิงสือเป็นผู้นำ สมาคมเราได้เริ่มการสอนธรรมะอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี1997 เราเผยแผ่พระธรรมที่ยึดถือตถาคตครรภ์เป็นหัวใจ มุ่งหวังให้ผู้บำเพ็ญได้บรรลุธรรมทั้งสามยานแห่งพระพุทธศาสนา ( คือ สาวกยาน ปัจเจกยาน และโพธิสัตวยาน ) พระธรรมนี้ได้จัดตั้งขึ้นโดยพระโพธิสัตว์เสวียนจั้ง ( ถังซัมจั๋ง ) ซึ่งมีการประสานวัฒนะธรรมของประเทศจีนเข้ามาอยู่ด้วย

สมาคมร่วมบำเพ็ญสัมมาโพธิญาณประกอบด้วยธรรมจารย์ผิงสือและครูสอนธรรมะหลายสิบท่าน ท่านทั้งหลายล้วนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ซึ่งยึดถือสัมมาธรรมเป็นหลักเกรฑ์ในการเผยแผ่พระธรรมและโปรดสรรพสัตว์ด้วยความวิริยะอุตสาหะมาเป็นเวลากว่า20ปีแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะแห่งสำนักที่วิสุทธิ์แต่ดูธรรมดา ในหลักสูตรการสอนพระธรรมจะมีการใช้ธรรมทวาร ( อุบายวิธีในการปฎิบัติธรรม ) “ สวดพระนามแบบไร้รูป ” เป็นอุบาย ซึ่งสามารถพัฒนาให้เกิดทักษะในการ “ คั่นฮ้วาโถ ” ได้ในภายหลัง กล่าวคือ “ คั่นฮ้วาโถ ” นั้นเป็นวิธีที่ใช้ในการไขโกอันของนิกายเซน มันสามารถทำให้บรรลุธรรมแบบฉับพลันในนิกายเซนแห่งมหายานในจีนได้ การบรรลุธรรมนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการพิสูจน์ปรมัตถสัจแห่งพุทธธรรม ผู้บรรลุยังต้องหมั่นบำเพ็ญโพธิสัตวมรรคต่อไปเรื่อยๆโดยไม่หยุดยั้งเพื่อไต่เต้าไปยังชั้นภูมิที่สูงกว่า ในขณะเดียวกันท่านจะกลายเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตัวแทนและผู้สืบทอดของนิกายเซนในวัฒนธรรมจีนได้อย่างแท้จริง


สิ่งพิมพ์ในภาษาไทย


จิตแปดดวงที่วิเศษ

 

八個奇妙的心

แปดดวงจิตที ่วิเศษ

 

คนเรามีจิต(วิญญาณ)กี่ดวงกันแน่? สำหรับปัญหานี้ นักจิตวิทยา นักประสาทวิทยา และนักปรัชญา ต่างคนต่างก็มีคำตอบที่ไม่เหมือนกัน

พวกเขาจำแนกจิตของมนุษย์ตามคุณสมบัติที่ต่างกันหรือตามส่วนต่างๆที่ไม่เหมือนกัน แล้วคุณอยากรู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสใว้ว่าอย่างไร?